info@leren-en-groeien.nlIntelligentie

Soms laat uw kind andere schoolprestaties zien dan van hem/haar verwacht wordt. Hier kunnen verschillende factoren een een rol in spelen. Om op cognitief gebied te achterhalen wat de capaciteiten van uw kind zijn, kan het zinvol zijn een intelligentieonderzoek af te nemen. De test waarmee dit onderzoek wordt afgenomen meet aangeleerde kennis, begrip, visueel ruimtelijke vaardigheden, geheugen en vermogen tot plannen. Tevens brengt het aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart.

Onderzoek

Door middel van een individueel onderzoek kan achterhaald worden wat de cognitieve vermogens zijn van uw kind. Wij vinden het vooral belangrijk niet alleen te kijken naar een cijfertje wat uit de test komt, maar naar het totaalbeeld. Hierbij spelen observatie tijdens de afname en vooral de persoonlijke gesprekjes met uw kind een belangrijke rol.

De test zal altijd door ons zelf in een veilige setting afgenomen worden. Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zal er een verslag geschreven worden. Vervolgens wordt het verslag met de ouders besproken en zal er een plan van aanpak gemaakt worden.