info@leren-en-groeien.nlAlgemene Voorwaarden Leren en Groeien


1. Algemeen

Leren en Groeien BV (hierna: Leren en Groeien), gevestigd te Huizen, is opgericht door Vera Postmus en Marieke Gorter-van Gils en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73145084

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  • Opdrachtnemer: Leren en Groeien BV, gevestigd te Huizen.
  • Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van Leren en Groeien.  

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Leren en Groeien en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Leren en Groeien zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Met deze overeenkomst gaat Leren en Groeien een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dit wil zeggen dat Leren en Groeien op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor achterblijvende en/of tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van de cliënt.   

4. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Leren en Groeien is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een akkoord op de offerte, indien beiden gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een akkoord van beide ouders gewenst, of de ondergetekende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de overeenkomst of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Leren en Groeien kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Prijzen en offerte

Alle offertes en prijsopgaven die door Leren en Groeien gedaan zijn, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 14 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij Leren en Groeien beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord gegeven offerte door Leren en Groeien is ontvangen en geaccepteerd.

6. Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats per factuur. Bij een losse sessie wordt de factuur na de training verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij afname van meerdere trainingen/lessen wordt na de eerste training/les de factuur verstuurd. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum op rekening van Leren en Groeien te zijn ontvangen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Leren en Groeien gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat eraan de betalingsverplichting is voldaan. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die Leren en Groeien maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

7. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

Leren en Groeien heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

8. Afspraken Afzeggen/Verzetten

Leren en Groeien behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of enige andere gegronde reden waardoor Leren en Groeien haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij afzeggingen door opdrachtgever binnen 12 uur voor aanvang van een individuele training, wordt 50% van de kosten voor de les in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Bij tijdige afmelding, minimaal 12 uur voor aanvang van een individuele training, wordt er een nieuwe afspraak ingepland en worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Bij geen afzegging zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

Leren en Groeien is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

10. Aansprakelijkheid

Leren en Groeien is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

11. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever te worden gemeld aan Leren en Groeien. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leren en Groeien in staat is adequaat te reageren. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.leren-en-groeien.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Leren en Groeien.

Datum: 30 april 2019

Plaats: Huizen